„Sens ideowy III RP to taki dojutrkowy pragmatyzm” z Lechem Kaczyńskim, Prezydentem RP, rozmawiał Andrzej Nowak

Publikujemy drugą część wywiadu z Dwumiesięcznika ARCANA. Słowa śp. Lecha Kaczyńskiego brzmią dziś, w rok po katastrofie smoleńskiej, szczególnie gorzko. 

16.04.2011 13:05

Andrzej Nowak: Chciałem teraz spojrzeć na te zjawiska jakby z drugiej strony. Zastanawiam się, z jakim programem planowali budowę nowej Polski – z której wyszła III Rzeczpospolita – jej „ojcowie założyciele” po opozycyjnej stronie. Nie generałowie Kiszczak czy Pożoga, ale Jacek Kuroń, Bronisław Geremek, być może jeszcze Adam Michnik, pewnie nie tak ważny jak tamci dwaj...

Prezydent Lech Kaczyński: Bardzo ważny.

Zastanawiam się, jaki był ich projekt polityczny, jakie były ich generalne motywy, dlaczego ostatecznie zaakceptowali taki układ, jaki powyżej został opisany, czego się obawiali, co chcieli osiągnąć?

Nie wymienił Pan Tadeusza Mazowieckiego.

Wydawał mi się znacznie mniej ważny od tamtych.

Był niezwykle ważny jako obrońca tej niepisanej umowy, jako wróg dekomunizacji. Był pod tym względem nie mniej ważny od tamtych trzech.

Wymieniając przede wszystkim takich polityków jak Kuroń i Geremek, miałem na względzie fakt, iż w drodze do III RP, w procesie zbliżania między tą częścią opozycji a obozem władzy PRL w latach 80., to chyba ich myśl, ich koncepcja była ważniejsza, ona wytyczała pewną strategię. Nie chodzi mi tu jeszcze o sam okres III RP i obronę owego kontraktu – bo tu rola Mazowieckiego jest na pewno trudna do przecenienia, ale chodzi mi na razie o drogę do tego kontraktu. Drogę intelektualną, koncepcyjną.

Historia to wyjaśni. Jedni twierdzą, do dzisiaj, że głównym celem tej grupy było wejście do elity władzy PRL. Ja uważam, że fakty tego nie potwierdzają. Fakty wskazują na to, że chcieli oni takiej rzeczywistości mniej więcej, jaka została osiągnięta.

Rządów służb?

Nie, w tym sensie nie. Chcieli natomiast rządu kompromisu i zapomnienia. I pod tym względem nie różnili się niczym od Tadeusza Mazowieckiego. Uznali, że istnieje pewna cena za pokojowe oddanie przez komunistów władzy i że tę cenę należy spokojnie płacić. Tymczasem pokojowe oddanie władzy nie było żadną łaską, bo odbywało się w szczególnej sytuacji międzynarodowej, ale także społecznej i gospodarczej. Analitycy strony solidarnościowej wiedzieli przecież, że system jest na krawędzi załamania. Tempo tego załamania nas zaskoczyło, ale nie jego fakt. Z drugiej strony w rozumowaniu ludzi, o których Pan pyta, mogły odegrać rolę elementy życiorysowe, strach przed wypominaniem przeszłości, przed stawianiem sprawy odpowiedzialności za tamten system z całą ostrością. Nie bez znaczenia był także strach przed Polską „endecką”. To dotyczy przede wszystkim Adama Michnika, ale na pewno nie tylko jego. Geremek, Kuroń, Michnik zapewne wyobrażali sobie powtórkę z „historycznego kompromisu” na wzór postfrankistowskiej Hiszpanii, gdzie ostatni szef Falangi był pierwszym premierem rządu takiego właśnie kompromisu. To na pewno im przyświecało, ale czy przewidywali przyszłą rolę dawnych służb specjalnych? Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu zdawali sobie sprawę ze stopnia uwikłania znacznej części elity solidarnościowej przed 1989 rokiem. Jako ludzie starsi i doświadczeni chyba jednak byli lepiej o tym poinformowani niż mój brat i ja. Nieprzypadkowo przecież tzw. komisja historyków (z udziałem Adama Michnika) poszła na początku lat 1990. badać archiwa MSW. Jestem przekonany, że członkowie tej komisji nie wiedzieli może od razu, ale się domyślali, co tam zobaczą... Proszę jednak pamiętać, że budowa tej solidarnościowej elity to długotrwały proces, zrastania się różnych środowisk, będących wcześniej w konflikcie. Między środowiskiem Uniwersytetu Latającego (z Geremkiem na czele) a środowiskiem KOR-u istniały poważne napięcia. Tym ostrzejsze bywały spory z taką pół-opozycją, jaką reprezentował Mazowiecki. To się wszystko zaczęło zacierać dopiero w okresie internowania. To była długa droga, na której ludzie w jakiś sposób związani w pewnych etapach swoich życiorysów z systemem, stopniowo byli przyjmowani przez ludzi konsekwentnej opozycji. Przedłużanie tego procesu musiało rodzić w perspektywie poważne problemy. Tacy bystrzy analitycy, jak Michnik, a już na pewno Geremek, musieli sobie z tego zdawać sprawę. Te problemy polegały na tym, że jeśli nowa Polska miałaby być konsekwentnie antykomunistyczna, to pytanie o skład owej elity prędzej czy później musiałoby paść. A ta, stopniowo uformowana w latach osiemdziesiątych nowa elita miała przecież rządzić Polską. Ten zamysł został potwierdzony w owym dziwnym projekcie, zgodnie z którym w Polsce nie miały powstać partie, tylko ruch społeczny, którego istotą miała być kooptacja. U Mazowieckiego z kolei decydująca była specyficzna filozofia władzy.

Vaclav Klaus i Lech KaczyńskiOdegrała ona kapitalną rolę w cementowaniu tego układu, jaki wyłonił się z kompromisu początku 1989 roku. Rolę, której symbolem jest pewnie nie tylko premier Mazowiecki, ale i redaktor – zastępca generała Kiszczaka – Kozłowski...

Rzeczywiście odegrali taką rolę. Jednak to do nich trzeba kierować pytanie o motywy przyjęcia przez nich takiej roli. Mnie można co najwyżej pytać o ocenę ich koncepcji w skali makro. Istotnym elementem tej koncepcji było przekształcenie części elity artystyczno-intelektualnej w polityczną. Wystarczy wspomnieć listę senatorów i posłów z 1989 roku. Tak miał powstać ruch, którego najistotniejszą zasadą była kooptacja i pełna kontrola całego życia politycznego przez wąskie środowisko. Miał więc powstać system Komitetów Obywatelskich, kierowany przez Kuronia, Michnika, Geremka, z dokooptowaną reprezentacją intelektualistów i aktorów. Ten ruch miał być pozbawiony jakiejkolwiek alternatywy. To była koncepcja w najwyższym stopniu manipulacyjna. Udaremnił ją Jarosław Kaczyński. Nie wtedy, kiedy otrzymał od Wałęsy misję tworzenia rządu – choć to dzięki niej stał się politykiem znanym na cały kraj i mógł potem przystąpić skutecznie do tego, co rzeczywiście sparaliżowało ów pomysł: do budowy Porozumienia Centrum jako alternatywy wewnątrz dawnej „Solidarności”. Jeszcze wcześniej Wałęsa ciężko naruszył ową koncepcję, przejmując Komitet Obywatelski, ale ostatecznie dobiło ją PC. Czy w tę koncepcję była wpisana rola służb specjalnych? Myślę, że tylko w tym zakresie, żeby służby nie pokazywały papierów, kto w owym wielkim, zjednoczonym ruchu jest „umoczony”. Nie chodzi o to, że to najwyższe kierownictwo współpracowało, bo, moim zdaniem, nie współpracowało. Bezpieka tam nie sięgnęła. Jednak część owej elity, która miała powstać poprzez kooptację, mogła być i była uwikłana we współpracę ze służbami. I to, w imię powodzenia wspomnianej koncepcji, trzeba było ukryć. Drugą sprawą była wspomniana już wcześniej obsesja na tle endeckiego (i antysemickiego) zagrożenia, które widziano w sytuacji uruchomienia zwyczajnych mechanizmów demokratycznych w polskim społeczeństwie. To był w jakimś sensie strach przed wyimaginowanym obliczem tego społeczeństwa. I tu sojusznikiem mogli okazać się ludzie wpisani w struktury wpływu i władzy PRL. Niekoniecznie z Politbiura od razu, ale ta znaczna część polskiej inteligencji, która była zaangażowana w komunizm. Mogła ona stanowić znakomite zaplecze do tego, żeby stworzyć skuteczną alternatywę dla tej demonicznej, endeckiej Polski, jakiej się obawiano. Ja też się troszkę tego widma bałem. Ale nie aż tak, żeby od razu wpadać w ramiona komunistów.

Ciekawe, że doskonale to przewidział, a nawet doradzał Konstanty Jeleński w listach do Jerzego Giedroycia – już w latach 1960. W tym sensie prezydent Kwaśniewski miał rację powołując się na swoje terminowanie w szkole paryskiej „Kultury”. Tak radził Jeleński: trzeba koniecznie dogadać się z komunistami i wytworzoną przez nich inteligencją – bo tylko oni obronią Polskę przed stoczeniem się w otchłań endeckiego piekła, kiedy już politycznie runie komunizm.

Mnie w latach osiemdziesiątych też przychodziło to do głowy, ale nie dlatego, że tego chciałem, tylko dlatego, iż myślałem, że tak może być. Rozumiałem, że Michnik jest przekonany, iż jak komuna będzie się rozpadać, to jedyną strukturą, na której można się będzie oprzeć w pierwszym momencie, pozostanie Kościół. Bo jest parafia, proboszcz, jest autorytet, a struktury podziemnej „Solidarności”, choć istniały, były słabe. Zatem gdyby nastąpił całkowity upadek struktur państwa komunistycznego, to można by się oprzeć tylko na strukturach kościelnych. Wszystko, od policji poczynając, musiałoby być przy parafii.

Może przerażony tą wizją właśnie Michnik rzucił na początku 1989 roku hasło o grożącej rzekomo Polsce „chomeinizacji”, przed którą jedynym ratunkiem miała być „droga hiszpańska”: kompromis z władzą?

Tak, wtedy, pod koniec lat 80., rzeczywiście myślałem już, że ci, których taka wizja przeraża, istotnie mogą podjąć próby dokooptowania postkomunistycznej inteligencji, a także tych ludzi i struktur, na których opierał się PRL – byle tylko nie dać dojść do głosu społeczeństwu utożsamionemu z „ciemnym tłumem” spod Jasnej Góry.

Mówił Pan Prezydent o III Rzeczypospolitej – i często zarzuca się Panu i Pana obozowi politycznemu, że cały jego program polityczny opiera się tylko na kontrze: na krytyce III RP, na haśle naprawiania tego, co zostało zepsute. Że nie ma żadnego programu pozytywnego. O taki pozytywny program chciałem teraz zapytać.

 Naprawić to, co popsute, to w dzisiejszej rzeczywistości program jak najbardziej pozytywny. Chodzi o to, żeby w Polsce podstawowe służby państwa działały sprawnie i uczciwie. Chodzi o budowanie nowej jakości w funkcjonowaniu państwa. Ale Pan pewnie pyta mnie o sens ideowy IV Rzeczypospolitej. Sens ideowy III RP to taki dojutrkowy pragmatyzm, który był elementem owej ideologii chroniącej omawiany już przez nas system. Natomiast IV Rzeczpospolita musi być oparta o ideę państwa jako wspólnej wartości: wartości, którą trzeba chronić i umacniać. Niedawno „Gazeta Wyborcza” napisała, że w tym, iż Polacy tak źle wyrażają się i myślą o własnym państwie, wielką rolę odgrywają media. Święte słowa: jest w tym wielka rola mediów, a „Gazety Wyborczej” zdecydowanie największa. Oczywiście autorowi tego komentarza chodziło tylko o „niedozwolone” krytykowanie III Rzeczypospolitej. W istocie rzeczy jednak „Gazeta Wyborcza” w dużym stopniu podważyła autorytet wszystkich i wszystkiego, co wiąże się z państwem, a w ostatnich latach wsparły ją walnie (z innych zapewne motywów) tabloidy. Tu jest swoiste przemieszanie zjawisk. Z jednej strony rzeczywiste zjawiska zepsucia państwa w III RP, korupcja na przykład, wpływały w sposób zasadniczy na ocenę państwa przez obywateli. Ich ujawnienie przez media było oczywistą zasługą, było rzeczą bardzo dobrą. Z drugiej jednak strony wysuwane stąd generalizacje, mieszanie przez dużą część mediów spraw bez żadnego znaczenia ze sprawami zasadniczymi, wrzucanie do jednego worka wszystkich: polityk to znaczy złodziej – to wszystko odgrywało rolę wręcz burzącą, jeżeli chodzi o nasze państwo. I dziś także atakuje się ideę IV Rzeczypospolitej, PiS, braci Kaczyńskich, pod tym przede wszystkim hasłem: oni są tacy sami, jak ich poprzednicy, tylko są większymi hipokrytami. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że i w PiS-ie są grzeszni – żyjemy w końcu na ziemi, a nie w raju. Ale całkowicie odrzucam oskarżenie, jakobyśmy opierali swoje decyzje, czy swoją koncepcję naprawy państwa, na próbie budowania nowego układu, na przykład w gospodarce, na próbie zapewnienia osobistych zysków.

Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na nacisk mediów, szczególnie tabloidów, na likwidację wszelkich przywilejów władzy. W Polsce tymczasem sytuacja jest taka, że o ile prezydent ma pewne przywileje, to premier – o połowę mniejsze, a reszta wysokich urzędników państwowych – żadnych. Powstaje taka sytuacja, że dziś, powiedzmy 30-letni mężczyzna czy kobieta, wykształceni, posiadający zdolności menedżerskie, zastanawiający się nad ewentualną służbą państwu, mając do wyboru możliwość kariery w prywatnej firmie – nie mają żadnego bodźca, aby wybrać służbę państwu. Stopień kontroli społecznej w porównaniu do pozostałych grup jest nieporównywalny, a dodatkowo często można nazwać tę kontrolę niesprawiedliwą, zarzuty stawiane przez media nierzadko nie mają żadnego związku z rzeczywistością. Dochody – dużo niższe. Odpowiedzialność – ogromna. Także właśnie w tym sensie, że jest się wystawionym na nieustanny „ostrzał” mediów. Sytuacja, w której służba państwu niesie ze sobą tyle kłopotów, prewencyjnej niejako krytyki i wyrzeczeń, musi prowadzić ostatecznie do osłabienia samego państwa. Klucz do zmiany tej sytuacji leży chyba w mediach. Gdyby wizja świata przestawiana w mediach zaczęła odpowiadać rzeczywistości, niczego bym się nie obawiał.

Chcę zapytać teraz o pewien aspekt związany z projektem budowy IV Rzeczypospolitej, w którym ów wpływ mediów także może okazać się ważny – jako problem, jako wyzwanie. Nie da się jej zbudować bez konfrontacji z trwającą wciąż rzeczywistością, jaką umownie nazywamy III RP, z broniącymi jej elitami. Każdy ruch w kierunku zmiany tej rzeczywistości napotyka widocznie coraz ostrzejszy opór, opór zwielokrotniony przez echo, jakie nadają mu życzliwe media. W efekcie może to prowadzić jednak do skutków jak najgorszych dla celu, jaki wskazał Pan Prezydent – skutków jak najgorszych dla państwa, jego autorytetu, autorytetu jego najważniejszych instytucji, dla stopnia utożsamienia się obywateli z tym państwem. W coraz bardziej bezpardonowych atakach, podejmowanych w obronie „starego porządku” (układu) na najwyższe, najistotniejsze instytucje i autorytety państwa, wyłonione w demokratyczny sposób – na Prezydenta, rząd, Sejm – dochodzimy do aktów stających już na krawędzi otwartej zdrady. Chodzi mi tu o coraz liczniejsze i coraz bardziej drastyczne szkalowanie państwa polskiego i jego władz na arenie międzynarodowej. Chodzi mi o coraz poważniejsze w konsekwencjach zjawisko używania nacisku zewnętrznego (via Berlin, Paryż, czy Brukselę) na Warszawę, dla rozgrywania prywatnej batalii o utrzymanie wpływów w Polsce – wpływów, które demokratyczny wyrok wyborców polskich inicjatorom tej kampanii oszczerstw odebrał. Obawiam się zresztą, że te ataki, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory, jak choćby list 8 ministrów spraw zagranicznych, czy akcje posłów PD i SLD na forum Parlamentu Europejskiego, są tylko skromną przygrywką do frontalnego ataku, jaki dopiero może nastąpić. Jak Pan Prezydent widzi rozwiązanie tej kwadratury koła: jak naprawiać państwo – zatem zmieniać zastany układ, a zarazem nie dopuścić do ostatecznego rozbicia autorytetu państwa wobec nihilistycznego już, z państwowego punktu widzenia, ataku sił broniących owego układu, ataku na demokratyczne instytucje tego państwa? Jak uniknąć złych konsekwencji płynących dla Polski z tej sytuacji na arenie międzynarodowej? Jak minimalizować bodaj straty?

Jeśli chodzi o arenę międzynarodową, to problem jest bardzo trudny. Trzeba podjąć próbę przetrwania tego nacisku. Próbę dotarcia z informacją, że sytuacja w Polsce się zmieniła. Pewna miękkość dotychczasowych elit Polski, które drogę do Unii Europejskiej potraktowały w dużym stopniu jako sposób na utrwalenie swojej dominacji w życiu gospodarczym i politycznym, ich miękkość w relacjach z partnerami zewnętrznymi, musi być zastąpiona gotowością do bardziej stanowczej obrony polskiego interesu. I do tego trzeba będzie naszych, także zachodnich, partnerów przyzwyczaić. Nie wykluczam, że będzie to trudny proces, ale jednak fakt, że jesteśmy już w Unii i w NATO jednak nas uodparnia na pewien bardziej niebezpieczny typ nacisku. Oczywiście będzie trwała kampania, prowadzonym pod hasłami typu: dlaczego Niemcy nas nie kochają. Ale ten okres trzeba będzie przejść – i będziemy w stanie go przejść, ponieważ nic nam bezpośrednio nie zagrozi. Natomiast gdybyśmy tę miękkość polskiego państwa w obronie własnych interesów utrwalili – wtedy moglibyśmy się znaleźć na progu rzeczywistego zagrożenia. Na przykład utrata kontroli nad naszym bezpieczeństwem energetycznym. To byłoby niebezpieczeństwo realne. Ostatecznie, jeżeli Polska, która miała liczne elementy państwa „miękkiego” (że użyję terminologii Gunnara Myrdala), typowego dla części krajów w trzecim świecie, stanie się państwem „twardym” – to zostanie to w końcu przyjęte do wiadomości.

Ale to właśnie konsekwencją dążenia do „utwardzenia” państwa może być pogorszenie obrazu Polski na arenie międzynarodowej, współtworzonego przez siły polityczne niechętne takiemu wzmocnieniu zdolności Polski do obrony własnych racji i interesów. Określenie, jakiego użył Pan Prezydent, „miękkie” państwo nasunęło mi skojarzenie z innym terminem, współcześnie częściej używanym, a wprowadzonym przez Roberta Coopera, angielskiego politologa, który w swojej książce „The Breakings of Nations” wyróżnia (negatywnie oczywiście) „failed nations”. Chodzi o narody, którym nie udało się zbudować skutecznego państwa i popadły w faktyczną anarchię, nad którą muszą zapanować inni. I to pojęcie, kojarzone z przykładami Somalii czy Afganistanu, można – tego się trochę obawiam – znów skojarzyć z pojęciem czy stereotypem historycznie nam lepiej znanym: „polskiej anarchii”, do opanowania której trzeba wezwać bardziej „oświeconych” sąsiadów. Już widzę takie uzasadnienia: Bracia Kaczyńscy swoją walką polityczną wprowadzili znów tę biedną Polskę w stan anarchii, z której będzie musiała ją wyprowadzić dopiero interwencja z zewnątrz.

Myślę, że Pan już nadmiernie mnie prowokuje. Przyznać jednak trzeba, że mamy w układzie międzynarodowym do czynienia z niefortunnym dla nas zbiegiem okoliczności. Nasze zwycięstwo w wyborach i możliwość budowy, w trudnych zresztą warunkach koalicyjnych, IV Rzeczypospolitej zbiegło się w czasie z niekorzystnymi zmianami na arenie międzynarodowej.

Wzmocnienie neoimperialnej pozycji Rosji, osłabienie Ukrainy, dojście do władzy w Niemczech proamerykańskiej pani Merkel...

To Pan wymienił te problemy. Na krótką metę bez pewnych strat z tej sytuacji nie wyjdziemy. Trzeba też pamiętać o problemach związanych z Traktatem Europejskim. W obecnym kształcie traktat ten, nazywany Konstytucją, raczej nie przejdzie, ale nawet w zbliżonej postaci będzie dla Polski (i zresztą dla wielu innych krajów europejskich) nader ryzykowny.

Dlaczego? Proszę to wytłumaczyć.

Bo po jego przyjęciu Unia w 80 procentach będzie miała cechy federacji. Bardzo dziwnej przy tym, bowiem z jednej strony Bruksela będzie skupiać olbrzymi zakres władzy, a z drugiej – dysponować zaledwie 1 proc. środków. To jest, ze względu na przyjęte w niej mechanizmy, konstytucja najsilniejszych narodów. Polska nie jest narodem słabym, ale jednak nie należałaby w takim układzie do owej bardzo wąskiej grupy decydującej o Europie. W realnym układzie, przy szybko rosnącej roli Niemiec, którą pani Merkel niezwykle wzmocniła, w naszej części Europy oznaczałoby to, że najważniejsze decyzje, będą zapadały w Berlinie.

Musimy się przygotować na okres trudny, ale jeśli chcemy rzeczywiście nasze państwo wzmocnić, jeżeli chcemy zmienić kraj, w którym każdy dzień przynosi kolejne dowody na istnienie i szkodliwość zastałych układów, to powinniśmy się przygotować na cięższe czasy w naszych stosunkach zewnętrznych. Ale to minie, jeżeli Polska się będzie szybko rozwijać pod względem gospodarczym. Myślę także, że uda się znaleźć sojuszników dla naszego stanowiska w innych krajach Unii. Między innymi dlatego jestem zwolennikiem specjalnych stosunków z Litwą. Polska dotąd była na ogół niezwykle spolegliwa wobec swoich partnerów. Żeby Polska mogła skutecznie bronić swoich interesów, tak wygodna i spolegliwa być nie może.

Pan prezes Balcerowicz niedawno przedstawił ten problem nieco inaczej. Otóż w obszernym wywiadzie dla „Dziennika” zarysował wizję konfliktu wręcz cywilizacyjnego, jaki ogarnia rzekomo nasz kraj. Albo Polska będzie kształtowana „na wzór Zachodu”, albo będzie ona jakąś inną cywilizacją (oczywiście gorszą, bo swojską). To jest wybór: swojskość albo cudzoziemszczyzna podniesiony do rangi fundamentalnej alternatywy – albo będzie nam dobrze, bo we wszystkim będziemy naśladować wiernie jeden wzór Zachodu, albo będzie nam źle, jeśli tylko spróbujemy bronić w naszej odrębności. Zastanawiam się, czy rzeczywiście jest tylko jeden „Zachód”, tylko jeden model Europy także, jaki rozumie wyłącznie prezes Balcerowicz i wspierająca go medialna elita, czy też raczej trwa ciągły spór o kształt Europy – kulturowy, instytucjonalny, religijny nawet, w którym nie ma alternatywy: Polska, albo Europa, ale jest wiele różnych głosów i możliwości? Czy Polska, interpretując swoje racje i cele, tak jak to robi Pan Prezydent, rzeczywiście wyłącza się z Europy, skazana jest na izolację, na przeciwstawienie całej Europie, czy też jednak może w niej znaleźć partnerów do swojej, do innej wizji Europy? Czy broniąc własnych interesów narodowych Polska stawia się poza Europą?

Nie zgadzam się z wizją Leszka Balcerowicza. Trwa rzeczywiście spór o kształt Europy. Moja koncepcja Europy to związek państw, silny, gotów do poszerzenia o kraje o odmienności cywilizacyjnej większej niż między Francją a Polską, pozostające jednak w ramach pewnej historyczno-kulturowej wspólnoty. Na przykład o Gruzję. Żeby Europa pozostała silną, musi aktywnie przeciwdziałać wprowadzaniu w życie rozwiązań, które prowadzą do wymierania Europejczyków, do ostatecznego osłabienia jej cywilizacyjnej odrębności, jej specyfiki kulturowo-historycznej i gotowości do jej obrony, i obrony wspólnych interesów europejskich na forum globalnym. Żeby radzić sobie z narastającymi od początku tego wieku wyzwaniami, zagrożeniem „gorącą” konfrontacją z wojującym islamem, z terroryzmem, ale także „zimną”, lecz nie mniej istotną w dalekosiężnych skutkach rywalizacją (nie tylko gospodarczą) z Chinami czy Indiami, Europa musi znów wzmocnić siłę tworzących ją państw. Nie może ich likwidować czy zastępować tworami, jakby to pani profesor Jadwiga Staniszkis powiedziała, o strukturze „sieciowej”. Silne państwa, takie właśnie jak Chiny czy Indie, będą coraz silniejsze i wcale nie będą chciały naśladować współczesnej konstrukcji europejskiej, kwestionującej siłę państw. Jeśli nie chcemy podzielić losu Rzymu z V wieku, musimy państwa europejskie wzmacniać, a nie osłabiać. Państwo polskie powinno być ważnym elementem tej europejskiej wspólnoty. Wspólnoty, która się odradza, a nie zmierza do samozagłady.

Zapytam na koniec jeszcze o stosunek do Rosji w tak szeroko zarysowanej przez Pana Prezydenta perspektywie. Czy – i jak – możemy znaleźć w tej perspektywie wspólny język z Rosją?

Rosja jest bardzo potrzebna światu. Ale problem znalezienia wspólnego języka to głównie problem Rosji, a nie nasz. Rosja po prostu powinna przyjąć do wiadomości fakt, że skończył się blisko trzystuletni okres (z małymi przerwami) jej dominacji nad Polską. Istnieją dwa państwa, całkowicie od siebie niezależne, o różnych potencjałach, ale niepodległe – i dlatego gotowe z obu stron do równoprawnego traktowania.

I tego pozwolę sobie na koniec tej rozmowy życzyć: żeby ten fakt, ten stan rzeczy był w ostatnim dniu urzędowania Pana Prezydenta jeszcze bardziej niż dzisiaj jasny, niepodważalny i uznany, tak przez naszych wschodnich, jak i zachodnich partnerów.

 

Warszawa, Pałac Prezydencki, 27 lipca 2006 roku


Ostatnie wiadomości z tego działu

Głos starego wyborcy z myślą o młodszych

Prof. Nowak: Pracujmy nad tym, by zwolenników niepodległości przybywało

Prof. Nowak podsumowuje 2017 rok: właściciele III RP nareszcie odsuwani od władzy

prof. Nowak: Przypomnienie samego 1918 roku nie wystarcza, by zrozumieć czym jest niepodległość

Komentarze (7)
Twój nick:
Kod z obrazka:


Gorod
05.05.2011 21:05

Jesli uwazasz Mocium , ze Polska nie jest zalezna od Rosji, to powinienies Pan sie obudzic! Jest i to w wysokim stopniu. Jesli nie poprawimy naszego panstwa, nie dokonamy reform, to w niedalekim czasie upadnie ono.

Stlitewka
05.05.2011 13:31

singing,tys to wnioskujac po tekscie brakujace C w lancuchu darwina!

Chicagowianin
05.05.2011 13:16

singing - w tych literkach A i B bardzo sie zagmatwales a praktycznie z twojej wypowiedzi nic nie wynika poza sluzalczym poddanstwem sowietom. Nadal jestesmy czlonkami UE i NATO i co z tego wynika ??? Sowieci i niemcy zamykaja nam dostep do portu Swinoujscie-Szczecin. Pytam cie czy UE lub NATO zareagowalo w tym wzgledzie NIE !!!! bo to nie ich sprawa tylko naszego zasranego poddanczego rzadu. Premier ani prezydent palcem w bucie nie ruszyli by temu zapobiec DLACZEGO ????? bo maja Polske i Polakow w d...... oni widza swoj prywatny interes ktory napewno nie idzie w parze z interesem Narodu Polskiego.

Mancewicz Barbara
26.04.2011 18:39

Tak. Mieliśmy największego Prezydenta, który myślał o Polsce jako o swoim kraju a o Polakach jako Narodzie. Rok po 10 kwietnia 2010r. sprawa bezpieczeństwa i naszego istnienia w Europie nabiera potwornego znaczenia.
Nie wiem co dalej będzie, ale może znowu wyjdziemy z tego faktum obronną ręką... chociaż dziś po wyroku niezawisłego Sądu w sprawie Kiszczaka obawiam się, że my wszyscy nad Wisła nic nie znaczymy....

maurycy
20.04.2011 6:32

Bolesna jest lektura wypowiedzi śp. Lecha Kaczyńskiego, gdy wiemy, że w zbliżał się nimi do 10 kwietnia 2010 roku. Nie są ważne szczegóły - On był prawdziwym zagrożeniem dla świata skonstruowanego w Magdalence.
Dobrze, że Redakcja przypomina tekst z 2006 roku, bo mniej pozostaje wątpliwości, że Smoleńsk mógł być przypadkiem.

singing
17.04.2011 14:22

Dziekuje za ten wywiad. to jeszcze raz potwierdza jak Lech Kaczynski nie rozumial swiata. Wezmy Rosje. Polska jest czlonkiem NATO i UE a on obawia sie dominacji przez... Rosje.
Wyobrazmy sobie NATO mowi A a Rosja mowi nie A i Lech Kaczynski obawia sie ze Polska bedzie musiala powiedziec nie A. Bo na tym przeciez polega dominacja! Albo UE mowi B a Rosja mowi nie B i Polska chociaz woli B to bedzie musiala mowic nie B. To przeciez UE i USA (poprzez NATO) dominuja nad Polska i nigdy nie pozwola Rosji dominowac na Polska. Ale na tym polega rusofobia, obsesja na punkcie Rosji.

Diandej
16.04.2011 14:49

Sądzę, że nasz Prezydent pojechał do Smoleńska w bardzo ważnej sprawie ale źle ocenił Rosjan bo im zaufał sądząc, że mimo wszystko się trochę ucywilizowali. Nie dotyczy to oczywiście szarych obywateli, przynajmiej nie wszystkich.


Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wszystkie opinie są własnością piszących. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy wulgarnych lub nawołujących do nienawiści.

Wyszukiwarka

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.