Waśko: Kompleksy, wybór życia ułatwionego, interesy grupowe prominentów III RP – oto dlaczego mamy dziś tak wielu Polaków, którym niepodległość jest w istocie nie na rękę

Polska ma wielką szansę być za 20 lat państwem niezależnym, relatywnie bezpiecznym, poważanym w świecie i mocnym w regionie.
23.11.2018 11:14

Niepodległość czy autonomia? Wola suwerenności

Ankieta Arcanów

Niepodległość Jutra

               

 

            Z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości „Arcana” pragną dokonać przeglądu najważniejszych warunków politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturalnych, jakie Polacy muszą spełnić obecnie i w bliskiej przyszłości, aby obecną suwerenność polskiego państwa utrwalić i przekazać w spadku następnym pokoleniom.

            Wybraliśmy 21 dziedzin, obszarów, na których we współczesnych warunkach wspierają się filary suwerenności Polski. I zapytaliśmy naszych autorów oraz wybitnych specjalistów o to, jakie zadania muszą zostać wykonane w imię Niepodległości Jutra, na tych obszarach, w ramach długofalowych działań władzy publicznej, sił politycznych oraz propaństwowych liderów i elit.

Poniżej odpowiedź redaktora naczelnego Arcanów, prof. Andrzeja Waśki:

Ale ma taką szansę tylko o tyle, o ile sami jej mieszkańcy będą tego mocno chcieli i będą gotowi – zbiorowo i indywidualnie – zainwestować swoje siły w realizację tego wielkiego celu. Posiadanie przez ogół Polaków tego rodzaju woli uważa się za oczywiste, bo na to wskazują werbalne deklaracje wszystkich partii oraz badania opinii publicznej. Ale między werbalnymi deklaracjami a rzeczywistymi postawami ludzi istnieje zasadnicza różnica. Państwa, o jakim myślimy, nie buduje się na werbalnych deklaracjach tylko na realnych postawach społecznych. A jeśli wziąć pod uwagę realne postawy i zachowania polityczne Polaków, to trzeba stwierdzić, że podstawowy warunek istnienia Polski jako niepodległego państwa, jakim jest wola polityczna narodu, dzisiejsze polskie społeczeństwo spełniana w stopniu zaledwie minimalnym.

 Ten kapitał woli otwarł drogę do przełomu politycznego w roku 2015. Ale potencjał więzi narodowej i woli politycznej żyjącego obecnie pokolenia Polaków dla utrzymania niepodległości na dłuższą metę może okazać się niewystarczający. Z lat wojny i PRL-u Polacy wyszli bowiem jako naród osłabiony, podzielony i głęboko zatomizowany, a ćwierćwiecze III RP jeszcze pogłębiło ten kryzys, nadając mu nowe formy i wymiary. Pierwszym warunkiem przetrwania Polski niepodległej jest więc odrodzenie, między Odrą o Bugiem, narodu politycznego rozumianego jako wspólnota ludzi nie tylko jednego języka, ale i jednego etosu politycznego, którzy chcieliby razem pełnić rolę demokratycznego suwerena w państwie i wspólnie konfrontować się ze światem.

Kluczowy w sprawie niepodległości jest więc problem realnej, nie tylko deklarowanej w sondażach woli, bo deficyt tej woli występuje w Polsce od czasu zaborów: Już Wyspiański pisał w Weselu, że „panowie nie chcą chcieć”.

Dlaczego nie mieliby chcieć „panowie” dnia dzisiejszego: post-PRL-owska (dziś liberalna) inteligencja wielkomiejska, reprezentanci prestiżowych (niegdyś) środowisk zawodowych, manifestanci z KOD-u? Przecież oni nie przyznają się do tego, że nie chcą niepodległości! Ale to, że jej nie chcą niepodległości, widać choćby po tym, jak jej werbalnie bronią. Ich ostatecznym argumentem w sporach o reformę wymiaru sprawiedliwości jest „Polexit”. Jeśli ustawy sądowe przyjęte przez rząd w Warszawie nie będą się podobać Unii Europejskiej, to Unia nas „wyrzuci”, a wtedy od razu wpadniemy w ręce Moskwy – głoszą transparenty na Krakowskim Przedmieściu. Czyli alternatywa jest dwubiegunowa: jeśli nie mamy wpaść w ręce Moskwy, to musimy słuchać obecnego kierownictwa UE i stosować się do wszystkich jego zachcianek.

Z transparentów na Krakowskim Przedmieściu jasno wynika, że jedynym wyborem, jaki stoi przed Polską, jest dziś wybór między rosyjską a niemiecką (obecna UE) sferą wpływów. Innej, trzeciej opcji – że Polska istnieje samodzielnie między Rosją a Niemcami – tutaj po prostu nie ma. Faktycznie więc, wbrew używanej przez siebie instrumentalnie retoryce niepodległościowej, obóz ten realnie opowiada się nie za niepodległością Polski, tylko – co najwyżej – za jej autonomią w ramach Unii Europejskiej. Z transparentów na Krakowskim Przedmieściu jasno wynika, że jedynym wyborem, jaki stoi przed Polską, jest dziś wybór między rosyjską a niemiecką (obecna UE) sferą wpływów

Zbliżone stanowisko, w epoce zaborów zajmowali gloryfikatorzy Królestwa Kongresowego po roku 1815 czy później autonomiści galicyjscy w stosunku do cesarsko-królewskich Austro-Węgier. Różnica między autonomią a niepodległością jest jednak zasadnicza. Warunki i granice autonomii określa metropolia, podobnie jak politykę zagraniczną i obronną. Autonomia opiera się zaś wyłącznie na samorządzie. Tak było w czasach, gdy galicyjscy arystokraci pielgrzymowali do Wiednia, żeby załatwiać tam galicyjskie sprawy i obejmować wysokie stanowiska. I tak to widzą dzisiejsi zwolennicy autonomii Polski w ramach UE, którzy pielgrzymują do Berlina, liczą na stanowiska w Brukseli i są wielkimi obrońcami samorządu – czytaj: niezależności regionów od politycznego centrum w Warszawie.

Zgoda na autonomiczną wegetację niesuwerennego państwa polskiego w ramach większych całości politycznych i odrzucanie „niepodległościowych mrzonek” mają w polskiej historii długą tradycję. O niepodległość lub finlandyzację Polski toczył się spór w ramach opozycji lat 70., aktualny zasadniczo do początku lat 90., kiedy to zwolennicy „finlandyzacji” proponowali ustami Lecha Wałęsy „NATO–bis” i założenie polsko-rosyjskich spółek na terenach sowieckich baz wojskowych w Polsce, opuszczanych wtedy przez Armię Czerwoną. Wtedy jednak w obozie okrągłego stołu zwyciężyła opcja autonomistów prozachodnich – co Aleksander Kwaśniewski skwitował skrzydlatym słowem, że teraz: „będziemy służyć Brukseli tak samo wiernie, jak wcześniej służyliśmy Moskwie”.

Takie stanowisko nie ma oczywiście nic wspólnego z niepodległością, której 100-letnią rocznicę odzyskania obecnie świętujemy. Trzeba jednak stanąć w prawdzie i zauważyć, że w ciągu minionego ćwierćwiecza nie tylko polski establishment, ale również część elektoratu masowo udzielały poparcia dla stanowiska, które tak celnie ujął Kwaśniewski. To zaś oznacza, że na drodze budowy Polski jako państwa niepodległego dla przyszłych pokoleń stoi dzisiaj duży i wpływowy w społeczeństwie obóz, który jednoczy siły różnych partii i osób o różnych przekonaniach. Ich rzeczywisty stosunek do niepodległości nie jest otwarcie deklarowany. Werbalnie prezentują się jako jej zwolennicy. Ale realnie jest im to obojętne. Co najwyżej chodzi im tylko o autonomię Polski w ramach UE. A decydują o tym zarówno ich przekonania, jak i grupowe interesy.

W jakich przekonań wynika praktyczny wniosek, że autonomia jest dla Polski lepsza niż suwerenność? Ma to swoje przyczyny w największej pladze duchowej epoki transformacji, którą była dramatycznie niska samoocena Polaków jako narodu. Barbara Fedyszak-Radziejowska już w latach 90. wskazywała (na podstawie badań), że główną cechą wyróżniającą współczesnych Polaków wśród innych narodów jest zaniżone poczucie własnej wartości. Zaniżanie samooceny narodu podbitego było istotną funkcją kultury i edukacji formowanej przez ZSRR i polskich komunistów w czasach PRL-u (taka polityka historyczna należy do stałego repertuaru wszystkich imperiów, była też wobec nas stosowana przez zaborców w wieku XIX). W ciągu ćwierćwiecza III RP sytuacja ta niewiele zmieniła się na lepsze. Teza Barbary Fedyszak-Radziejowskiej wymaga tu jednak rozwinięcia. To zaniżone poczucie własnej wartości jest kluczem do ideologii wszystkich liberalnych i lewicowych partii, jakie dominowały na scenie politycznej ostatniego ćwierćwiecza. Określając ich stosunek do narodu określa zarazem ich stosunek do niepodległości. Zaniżanie samooceny narodu podbitego było istotną funkcją kultury i edukacji formowanej przez ZSRR i polskich komunistów w czasach PRL-u

Innymi słowy: czynnikiem jednoczącym obóz autonomistów jest wyniesiony z okresu niewoli „kompleks polski” – myślenie o Polakach jako o narodzie niezdolnym do tego, by skutecznie samemu się rządzić i decydować o sobie. Zdaniem autonomistów jesteśmy dotknięci istną plagą wad narodowych (których lista zmienia się w zależności od ideologicznego zabarwienia). Te wady, gdyby Polacy mieli naprawdę sami o sobie decydować, nieuchronnie doprowadziłyby to nas do klęski: wszak wszystkie polskie klęski były zawsze wynikiem naszych własnych błędów i wad narodowych – tak przynajmniej nauczały podręczniki w PRL-u. I tu zaczyna się anty-niepodległościowa postawa – podobna do tej z XIX wieku. Skoro większość naszego narodu jest tak beznadziejna (a może źródło naszych dziejowych klęsk tkwi w polskiej tożsamości, wszak „polskość to nienormalność”) to dla własnego dobra powinniśmy się zgodzić na wszelkie warunki oświeconych paryżan i berlińczyków, bo jeśli spełnimy te warunki, to oni się nami zaopiekują, żebyśmy sami nie zrobili sobie krzywdy.

Ponieważ realizuje się ją przez system edukacji, w największym stopniu formuje ona ludzi, którzy długo się kształcą. W epoce schyłkowego PRL-u i w czasach transformacji dało to taki efekt, że im wyższy jest poziom wykształcenia formalnego Polaków, tym – statystycznie – gorsza jest u nich ocena własnej wspólnoty narodowej. Głowami wykształconych mieszkańców wielkich miast zawładnęła z tego powodu swoista mitologia elit oraz potrzeba walki z wszelkimi próbami upodmiotowienia politycznego zwykłych Polaków pod hasłem: „najgorszą rzeczą będzie, jeśli im się pozwoli, żeby sami decydowali o sobie”. Żywionemu przez nich poczuciu niższości wobec cudzoziemców, towarzyszy więc jak cień poczucie wywyższenia ponad własny naród. Z tego światopoglądu – będącego dziwną miksturą manii wielkości na wewnątrz i kompleksu niższości na zewnątrz – wynika właśnie pogląd, że Polakom wystarczy autonomia. Odbiciem tego stanowiska jest postawa politycznego euro-entuzjazmu. Unia Europejska jawi się tu jako jedyny mesjasz, który ma nas zbawić – bez naszego udziału. Wystarczy, że się jej podporządkujemy.zajrzyjdoksiegarni_120

Przeciwko idei niepodległości jest też wizja przyszłej Polski jako gospodarczej kolonii obcego kapitału oraz polskich czterdziesto- i trzydziestolatków jako „korporacyjnego proletariatu”. Ale przekonywać konkretnych ludzi do takiej wizji jest znacznie łatwiej, niż do budowy suwerennego państwa z własnym, konkurencyjnym systemem gospodarczym. Droga prowadząca do życia w koloniach jest bowiem dla jednostki moralnie łatwiejsza: nie musimy sobie stawiać zbyt wielkich wymagań życiowych, ważne, żebyśmy umieli zarobić tyle, ile nam potrzeba, by wieść spokojne i rozrywkowe życie według własnego gustu. Tymczasem wychowanie do niepodległości wymaga przezwyciężania egocentryzmu, formowania postaw prospołecznych, poczucia odpowiedzialności, dyscypliny wewnętrznej, odwagi cywilnej, mobilizacji do podejmowanie wielkich wysiłków a nawet ofiar w razie potrzeby i do spełniania powinności obywatelskich na co dzień. To z perspektywy jednostkowej oznacza wybór trudniejszego życia.

W tej sytuacji budowa Polski jako państwa suwerennego – nie jako europejskiego landu i kolonii gospodarczej – oznacza oczywiście potrzebę wymiany elit we wszystkich dziedzinach ważnych dla istnienia i funkcjonowania państwa. W tej sytuacji budowa Polski jako państwa suwerennego – nie jako europejskiego landu i kolonii gospodarczej – oznacza oczywiście potrzebę wymiany elit we wszystkich dziedzinach ważnych dla istnienia i funkcjonowania państwa Ci, którzy w minionych dekadach zrośli się z systemem rozwoju zależnego Polski i temu zawdzięczają swoją obecną wysoką pozycję, z istoty rzeczy nie są w stanie przeorientować się z funkcjonowania w warunkach podległości na funkcjonowanie w pełni podmiotowe. Przejście od realizowania obcych interesów w Polsce do asertywnego formułowania interesów polskich jest z reguły poza ich zasięgiem. Do zbudowania naszej podmiotowości i konkurencyjności w świecie, potrzeba więc innego typu elit. Oczywistym przykładem strachu przed wymianą elit jest krzyk i bieganie po pomoc za granicę przez korporacyjną reprezentację środowiska sędziowskiego.

Kompleksy, wybór życia ułatwionego, interesy grupowe prominentów III RP – oto dlaczego mamy dziś tak wielu Polaków, którym niepodległość jest w istocie nie na rękę. Nawet jeśli ją popierają werbalnie.

 

Andrzej Waśko


Ostatnie wiadomości z tego działu

Nowy 161 numer Dwumiesięcznika ARCANA!

Nowy 160 numer dwumiesięcznika ARCANA!

Nowy 159 numer dwumiesięcznika ARCANA!

Nowy podwójny 157-158 numer dwumiesięcznika ARCANA!

Komentarze (71)
Twój nick:
Kod z obrazka:


LolitoSuemo2444
14.07.2021 11:52
XEvil-najlepsze narzędzie do rozwiązywania captcha z nieograniczoną liczbą rozwiązań, bez ograniczeń liczby wątków i najwyższą precyzją! XEvil 5.0 obsługuje ponad 12.000 typów obrazów-captcha, w tym ReCaptcha, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, ReCaptcha-2 i (tak!!!) ReCaptcha-3. 1.) Elastycznie: możesz dostosować logikę dla niestandardowych captchas 2.) Easy: po prostu uruchom XEvil, naciśnij 1 przycisk - i automatycznie zaakceptuje captcha z Twojej aplikacji lub skryptu 3.) Szybko: 0,01 sekundy dla prostych kapturów, około 20..40 sekund dla ReCaptcha-2 i około 5...8 sekund dla ReCaptcha-3 Możesz używać XEvil z dowolnym oprogramowaniem SEO / SMM, dowolnym parserem sprawdzania haseł, dowolną aplikacją analityczną lub dowolnym niestandardowym skryptem: XEvil obsługuje większość znanych usług anty-captcha API: 2Captcha, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc. Zainteresowany? Po prostu wyszukaj w Google "XEvil" aby uzyskać więcej informacji Czytasz to - to działa! :) Pozdrawiam, LoliteSuemo6919 XEvil.Net
LoliteSuemo4713
10.07.2021 23:21
XEvil-najlepsze narzędzie do rozwiązywania captcha z nieograniczoną liczbą rozwiązań, bez ograniczeń liczby wątków i najwyższą precyzją! XEvil 5.0 obsługuje ponad 12.000 typów obrazów-captcha, w tym ReCaptcha, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, ReCaptcha-2 i (tak!!!) ReCaptcha-3. 1.) Elastycznie: możesz dostosować logikę dla niestandardowych captchas 2.) Easy: po prostu uruchom XEvil, naciśnij 1 przycisk - i automatycznie zaakceptuje captcha z Twojej aplikacji lub skryptu 3.) Szybko: 0,01 sekundy dla prostych kapturów, około 20..40 sekund dla ReCaptcha-2 i około 5...8 sekund dla ReCaptcha-3 Możesz używać XEvil z dowolnym oprogramowaniem SEO / SMM, dowolnym parserem sprawdzania haseł, dowolną aplikacją analityczną lub dowolnym niestandardowym skryptem: XEvil obsługuje większość znanych usług anty-captcha API: 2Captcha.com, RuCaptcha, AntiGate (Anti-Captcha.com), DeathByCaptcha, etc. Zainteresowany? Po prostu wyszukaj w Google "XEvil" aby uzyskać więcej informacji Czytasz to - to działa! ;)) Pozdrawiam, LoliteSuemo5152 XEvil.Net
how to write introduction for research paper https://researchpapero.com - research paper topics midd
24.05.2021 22:26
how to write introduction for research paper https://researchpapero.com - research paper topics middle school paper writer services introductions to research papers research paper topics for middle school how to write outline for research paper
UqyGO
18.05.2021 21:24
<a href="https://essaywriterserv.net/">https://essaywriterserv.net/</a>
YbuVF
18.05.2021 9:57
Meds information sheet. What side effects? <a href="https://lyrica2021.top">buy lyrica no prescription</a> in Canada Everything what you want to know about drug. Get information now.
YbiCJ
18.05.2021 9:57
Drugs information for patients. What side effects? <a href="https://depakote4u.top">can you buy depakote tablets</a> in USA Actual information about medicine. Read information here.
LiaCX
17.05.2021 9:22
cialis 5mg side effects <a href="https://topcialistabs.com/">cialis daily cost</a> active ingredient in cialis
FboMZ
14.05.2021 10:46
over the counter viagra <a href="https://edviagramaster.net/">best natural viagra</a> over the counter viagra substitute walgreens
IzmRP
13.05.2021 11:31
medical receptionist resume <a href="https://writingacoverletteronline.com/">best resume companies</a> investment banking cover letter
Francesjal
07.05.2021 15:25
generic viagra names <a href="https://mrviagrashop.com">sildenafil citrate tablets 100mg</a> sildenafil price cvs
Stellalor
06.05.2021 0:28
how to write a humorous essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">essay on time management in college</a> write my essay research paper
TiffanyGligo
04.05.2021 6:56
cialis in canada <a href="https://toptadalafiltabs.com/">tadalafil price</a> cialis medicine
JaniceBoymn
30.04.2021 13:41
how long for cialis to peak <a href="https://mycialistabs.com/">tadalafil 20mg</a> cialis patent expiration date
XmaLM
23.04.2021 1:22
Medicines information leaflet. Brand names. <a href="https://lyrica24x7.top">order generic pregabalin without insurance</a> in US Actual trends of pills. Read here.
thesis for research paper example https://researchpapero.com - research paper edit my research pape
13.04.2021 12:54
thesis for research paper example https://researchpapero.com - research paper edit my research paper papers written for you apa format examples research paper abstract examples for research papers
written essay https://essaywritero.com - types of essays college essays help definitional essay exam
09.04.2021 23:43
written essay https://essaywritero.com - types of essays college essays help definitional essay examples of an outline for an essay header for essay
dissertation abstracts international https://dissertationlines.com - psychology dissertation umi dis
04.04.2021 7:44
dissertation abstracts international https://dissertationlines.com - psychology dissertation umi dissertations search proquest thesis dissertation doctorate paper dissertation help
sat essay scores https://getessaypro.com - check essay how to write a good essay for college editing
26.03.2021 12:42
sat essay scores https://getessaypro.com - check essay how to write a good essay for college editing essay essay check examples of a definition essay
writing college essays https://essaywritero.com - an essay outline example example short essay essay
22.03.2021 7:13
writing college essays https://essaywritero.com - an essay outline example example short essay essay on opinion buy narrative essay samples of scholarship essays
dissertation books https://dissertationget.com - dissertation essay dissertation conclusion ma disse
21.03.2021 22:39
dissertation books https://dissertationget.com - dissertation essay dissertation conclusion ma dissertation introduction apa dissertation editing services writing a successful thesis or dissertation
where to buy viagra over the counter https://goviagarato.com - viagra 50mg price viagra online canad
21.03.2021 12:12
where to buy viagra over the counter https://goviagarato.com - viagra 50mg price viagra online canadian pharmacy viagra generic generic viagra online pharmacy viagra prescriptions over internet
format research paper mla https://researchpapero.com - write paper for me cheap example mla researc
21.03.2021 11:54
format research paper mla https://researchpapero.com - write paper for me cheap example mla research paper writing an apa paper for dummies title of research paper research paper on performance management system
JaneCrili
17.03.2021 10:15
Hey! I'm an aspiring porn actress. If you want to check it out, register here - <a href=https://cutt.ly/AlMd42z>https://cutt.ly/AlMd42z</a> I'm there Jane Deep Throat ;)
research papers ideas https://paperesearchelp.com - order research paper online a research paper sa
12.03.2021 15:24
research papers ideas https://paperesearchelp.com - order research paper online a research paper sample examples of abstracts for research papers how to write academic paper research paper writing company
research paper outlines template https://researchpapero.com - research paper writers buying a resea
11.03.2021 14:27
research paper outlines template https://researchpapero.com - research paper writers buying a research paper for college example of research paper apa middle school research paper topics research paper topics for high school
project defence format https://dissertationget.com - how long is a dissertation dissertation editing
11.03.2021 12:34
project defence format https://dissertationget.com - how long is a dissertation dissertation editing rates thesis sites dissertation chapters dissertation abstract example
example of research proposal paper https://researchpapero.com - best essay writing service reddit ch
08.03.2021 3:15
example of research proposal paper https://researchpapero.com - best essay writing service reddit cheap research papers order of a research paper essay writing website buying a research paper for college
essay of opinion https://essaygets.com - admission essay writing sample essay 250 words essays how t
08.03.2021 2:16
essay of opinion https://essaygets.com - admission essay writing sample essay 250 words essays how to write a compelling essay evaluative essay
respect essay https://getessaypro.com - buy essay online cheap thesis statement examples for essays
08.03.2021 2:01
respect essay https://getessaypro.com - buy essay online cheap thesis statement examples for essays cause and effects essay topics argumentative essay outline essays buy online
buy essay online https://essaywritero.com - rhetorical analysis essay examples write my essay for fr
08.03.2021 0:05
buy essay online https://essaywritero.com - rhetorical analysis essay examples write my essay for free act essay scoring buying an essay online essays opinion
canadian generic viagra https://saviagarars.com - no prescription viagra cheap viagra online buy dis
07.03.2021 10:38
canadian generic viagra https://saviagarars.com - no prescription viagra cheap viagra online buy discount viagra do you need a prescription for viagra viagra order
examples of rhetorical analysis essay https://getessaypro.com - write an essay for me essay about n
02.03.2021 22:06
examples of rhetorical analysis essay https://getessaypro.com - write an essay for me essay about nature buy cheap essay buy essay online college essay helper
essay starters https://essaywritinge.com - how to write a comparison and contrast essay essay cause
27.02.2021 19:14
essay starters https://essaywritinge.com - how to write a comparison and contrast essay essay cause and effect topics ideas for an argumentative essay essay writing online how to cite a book in an essay
best erection pills https://saviagarars.com - buy viagra no prescription viagra online generic gener
27.02.2021 5:04
best erection pills https://saviagarars.com - buy viagra no prescription viagra online generic generic viagra 100mg generic viagra 50mg order viagra
essays title https://writessaypro.com - best essay writing service in usa essay outlines examples tr
25.02.2021 17:06
essays title https://writessaypro.com - best essay writing service in usa essay outlines examples transition in essay how to write a conclusion in an essay essay about the great gatsby
viagra pills https://sviagaragec.com - lowest price viagra ed pills online online order viagra order
24.02.2021 23:21
viagra pills https://sviagaragec.com - lowest price viagra ed pills online online order viagra order viagra best price for viagra
generic viagra for sale https://goviagarato.com - generic viagra viagra without a doctor prescriptio
24.02.2021 20:39
generic viagra for sale https://goviagarato.com - generic viagra viagra without a doctor prescription order viagra usa viagra prescription alternative to viagra
cialis y ojos rojos https://gecialiscan.com - how much is cialis best tadalafil in india que es el
24.02.2021 18:06
cialis y ojos rojos https://gecialiscan.com - how much is cialis best tadalafil in india que es el cialis generico buy cialis generic where to buy cialis online
alternative to viagra https://reviagaraget.com - viagra tablets for men price generic viagra prices
24.02.2021 15:12
alternative to viagra https://reviagaraget.com - viagra tablets for men price generic viagra prices genuine viagra without a doctor prescription order viagra without prescription do generic viagra pills work
viagra online canada https://reviagaraget.com - viagra 100mg directions for use of viagra generic vi
22.02.2021 0:22
viagra online canada https://reviagaraget.com - viagra 100mg directions for use of viagra generic viagra coupon viagra 100 mg price herbal viagra pills
order viagra https://genviagaraget.com - buying viagra canada pharmacy online viagra sildenafil viag
21.02.2021 23:47
order viagra https://genviagaraget.com - buying viagra canada pharmacy online viagra sildenafil viagra generic viagra online pharmacy
acheter cialis en france pas cher https://gecialiscan.com - cialis black cialis 5mg. 28 comprimidos
21.02.2021 22:15
acheter cialis en france pas cher https://gecialiscan.com - cialis black cialis 5mg. 28 comprimidos precio liquid tadalafil doses cialis savings card compare viagra cialis levitra
buy viagra pills https://goviagarato.com - buy cheap generic viagra generic viagra india buy viagra
21.02.2021 21:57
buy viagra pills https://goviagarato.com - buy cheap generic viagra generic viagra india buy viagra now canadian pharmacy viagra generic viagra price
generic viagra for sale https://viagaracon.com - sale viagra viagra pills viagra buy buy viagra las
15.02.2021 1:20
generic viagra for sale https://viagaracon.com - sale viagra viagra pills viagra buy buy viagra las vegas generic viagra for sale
viagra pill for men https://genviagaraget.com - cheap viagra pfizer viagra price order viagra profes
14.02.2021 4:16
viagra pill for men https://genviagaraget.com - cheap viagra pfizer viagra price order viagra professional viagra pills price viagra pills buy
generic viagra best price https://goviagarato.com - viagra tablets for men where to buy viagra over
13.02.2021 19:37
generic viagra best price https://goviagarato.com - viagra tablets for men where to buy viagra over the counter pfizer viagra price viagra no prescription buy generic viagra online
venta cialis bogota https://gecialiscan.com - cheapest cialis best generic cialis sites cialis disch
13.02.2021 18:29
venta cialis bogota https://gecialiscan.com - cheapest cialis best generic cialis sites cialis dischem south africa cialis savings card how to use cialis 20mg tablets
order brand name viagra https://reviagaraget.com - viagra for men pfizer viagra price viagra online
13.02.2021 18:28
order brand name viagra https://reviagaraget.com - viagra for men pfizer viagra price viagra online viagra pills otc viagra
viagra online https://genviagaraget.com - buy generic viagra online viagra tablets viagra tablets f
13.02.2021 7:09
viagra online https://genviagaraget.com - buy generic viagra online viagra tablets viagra tablets for men price buy discount viagra where to buy viagra over the counter
cialis and blood pressure control https://gecialiscan.com - order generic cialis cialis for the firs
13.02.2021 1:35
cialis and blood pressure control https://gecialiscan.com - order generic cialis cialis for the first time lilly icos cialis cheap cialis pills que tal es la cialis
what is the generic name for viagra https://goviagarato.com - order viagra tablets real viagra with
12.02.2021 22:04
what is the generic name for viagra https://goviagarato.com - order viagra tablets real viagra without a doctor prescription viagra pills buy viagra new york viagra without a doctor prescription
generic viagra buy https://goviagarato.com - sildenafil generic generic viagra 50mg enhancement male
11.02.2021 13:19
generic viagra buy https://goviagarato.com - sildenafil generic generic viagra 50mg enhancement male buy cheap generic viagra canadian pharmacy viagra
can you take viagra with cialis https://gencialisteg.com - tadalafil tablets es mejor cialis o viagr
10.02.2021 22:56
can you take viagra with cialis https://gencialisteg.com - tadalafil tablets es mejor cialis o viagra tadalafil dubai cialis from canada klonopin cialis interaction
generic viagra coupon https://goviagarato.com - low price viagra cheap viagra pills need prescriptio
09.02.2021 17:16
generic viagra coupon https://goviagarato.com - low price viagra cheap viagra pills need prescription for viagra viagra soft pills viagra professional
viagra ili cialis sta je bolje https://gecialiscan.com - online pharmacy cialis cuanto cuesta una pa
09.02.2021 1:22
viagra ili cialis sta je bolje https://gecialiscan.com - online pharmacy cialis cuanto cuesta una pastilla de cialis en mexico co jest lepsze cialis czy viagra cialis 5mg cialis 20 mg reviews
viagra 100mg https://reviagaraget.com - generic viagra price viagra without a doctor prescription v
07.02.2021 18:03
viagra 100mg https://reviagaraget.com - generic viagra price viagra without a doctor prescription viagra prescriptions over internet buy viagra pills when does viagra go generic
comment prendre le cialis 20mg https://gencialisteg.com - cialis online pharmacy russian cialis tada
07.02.2021 15:28
comment prendre le cialis 20mg https://gencialisteg.com - cialis online pharmacy russian cialis tadalafil tadalafil eczane buy cheap cialis buy cialis online uk next day delivery
cialis scheda tecnica https://gecialiscan.com - buy cialis online cheap viagra i cialis cialis side
07.02.2021 9:34
cialis scheda tecnica https://gecialiscan.com - buy cialis online cheap viagra i cialis cialis side effects heart how much is cialis tadalafil 20 mg soft tabs
viagra soft tablets https://viagaramu.com - buy viagra now viagra 50mg price generic viagra soft ere
07.02.2021 2:54
viagra soft tablets https://viagaramu.com - buy viagra now viagra 50mg price generic viagra soft erectile dysfunction medicine buy generic viagra
womens viagra https://genviagaraget.com - viagra vs sildenafil best canadian pharmacy lowest price v
06.02.2021 4:02
womens viagra https://genviagaraget.com - viagra vs sildenafil best canadian pharmacy lowest price viagra viagra generic name viagra pills
buying viagra https://viagarado.com - viagra online prescription free canada drugs coupon viagra pri
06.02.2021 1:51
buying viagra https://viagarado.com - viagra online prescription free canada drugs coupon viagra price viagra for cheap cheapest generic viagra
cialis available in canada https://gocialisget.com - cialis pill if viagra and cialis doesnt work ta
06.02.2021 1:05
cialis available in canada https://gocialisget.com - cialis pill if viagra and cialis doesnt work tadalafil uphold cialis generic best price tomar cialis y alcohol
female viagra https://viagaramu.com - buy viagra las vegas generic viagra buy viagra without a docto
05.02.2021 9:46
female viagra https://viagaramu.com - buy viagra las vegas generic viagra buy viagra without a doctor prescription buy viagra now can you buy viagra online
cialis generico pagamento in contrassegno https://recialisdo.com - price of cialis does cialis cause
05.02.2021 9:21
cialis generico pagamento in contrassegno https://recialisdo.com - price of cialis does cialis cause cancer quand prendre le cialis buying cialis cialis medicine in india
generic viagra for sale https://viagaramu.com - lowest price viagra viagra online directions for us
26.01.2021 14:29
generic viagra for sale https://viagaramu.com - lowest price viagra viagra online directions for use of viagra buy female viagra online coupon codes for viagra
viagra generic release date https://viagaraga.com - viagra professional cheap viagra pills viagra on
24.01.2021 0:20
viagra generic release date https://viagaraga.com - viagra professional cheap viagra pills viagra online canada generic viagra online pharmacy viagra manufacturers coupon
cialis generic drug generic cialis tadalafil cialis price walmart
24.06.2020 21:02
cialis generic drug generic cialis tadalafil cialis price walmart
▌▌Socjalizm+ niszczy Polskę ▌▌
23.07.2019 15:13
▌▌Jeszcze a propos Gejowej Platformy oraz dziuń tłumnie popierających skrajne lewactwo — wygląda na to, że już tylko stołkowa część sceny politycznej ma zasoby do krzątania się przy nadciągających tuż-tuż wyborach, później nie będzie czasu na zbieranie podpisów, zatem wiadomo, że jeszcze przed wyborami, bez względu na wynik, będą one wygrane. ______________________________________________________ W sposób widoczny przedwyborczo krzątają się już jedynie trzy stołkowe formacje: ● Gejowa Platforma — „Tanio sprzedamy Twoje życie. Ile możecie zapłacić?”. ● Wiejska Kasta Urzędnicza — „Dla stołka zrobię wszystko. Naprawdę wszystko.” ● Polin Socjalizm — grupa rekonstrukcyjna „Mentalny PRL”. Wygląda na to że cała reszta — maksymalnie zubożona przez rządzących i pozbawiona milionowych funduszy płynących na konta z uprawiania telewizyjnej dobroczynności dla naiwnych, bo z kieszeni swoich poddanych — odpada już w przedbiegach. ______________________________________________________ W PRL też były te same trzy wielkie frakcje — dwie w łonie PZPR–matki wszystkich partii („Chamγ” i „Żγdγ”) oraz wiejska nomenklatura kołchozowa. Wyraźnie widać, że wracamy w koleiny ponoć dawno minionej epoki. Ano: ● Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich Sejmów wybieranie.
▌▌Socjalizm+ niszczy Polskę ▌▌
22.04.2019 21:35
▌▌Kto popiera państwowe „przedsiębiorstwa” i tyranię „dobrych urzędników”, ten jest za wieczną biedą Polaków, nieustanną pozycją Polaka jako pachołka względem możnych tego świata, który na każdy rozkaz klęka i bez szemrania „robi łaskę”, a gdy tylko zajdzie taka ochota — jest również całkowicie bezkarnie mordowany w dowolnych ilościach.
▌▌Socjalizm+ niszczy Polskę ▌▌
13.02.2019 5:01
▌▌„ma taką szansę tylko o tyle, o ile sami jej mieszkańcy będą tego mocno chcieli i będą gotowi – zbiorowo i indywidualnie – zainwestować swoje siły w realizację tego wielkiego celu.” . Bardzo trafne spostrzeżenie — rozziew między deklaracjami, kłamliwymi deklaracjami polityków, propagandą mediów, a faktycznymi postawami rzeczywiście jest ogromny. Znakomite i bardzo ważne jest też zwrócenie uwagi na punkt startowy: „W jakich przekonań wynika praktyczny wniosek, że autonomia jest dla Polski lepsza niż suwerenność? Ma to swoje przyczyny w największej pladze duchowej epoki transformacji, którą była dramatycznie niska samoocena Polaków jako narodu. Barbara Fedyszak-Radziejowska już w latach 90. wskazywała (na podstawie badań), że główną cechą wyróżniającą współczesnych Polaków wśród innych narodów jest zaniżone poczucie własnej wartości.” . …A którego źródłem była skrajna bieda praktycznie wszystkich Polaków na koniec PRL… Nigdy nie wolno zapominać, iż źródłem startowym III RP było totalne, ale to absolutne bankructwo socjalistycznego PRL. „Sukcesy” socjalistycznej biurokracji rządzącej z nadania ZSRR (to właśnie dzisiejsi „nowocześni” „euroentuzjaści”): ● przymus pracy z jednoczesnym zakazem opuszczania obozu pracy przymusowej pod groźbą kary śmierci; ● zarobki na poziomie 1 dolara dziennie (nierzadko w warunkach szkodliwych dla zdrowia); ● całkowite wyzucie Polaków z jakiegokolwiek majątku trwałego (np. pełna wolność socjalistycznych urzędników „socjalistycznie sprawiedliwie” wywłaszczających Polaków z ich własnej ziemi w przeliczeniu 1m2 za paczkę papierosów); ● dług zewnętrzny i dług wewnętrzny przekraczające możliwości spłacenia. . ● „I. sekretarz KW we Wrocławiu tow. Marian Mazur na konferencji przedzjazdowej w «Polarze» oświadczył, że dekapitalizacja urządzeń przemysłowych jest największym dobrodziejstwem socjalizmu i powodem do radości, bowiem oznacza ona, iż maszyna się zwróciła, nie liczy się amortyzacji, więc pracuje prawie za darmo.” — „Iskra Wolności” nr 8, 1986. . Pod koniec tego „pasma sukcesów” bezrobotny z Zachodu przybywający do PRL mógł za swój zasiłek dla bezrobotnych być królem życia, lokalnym krezusem zamawiającym drinki i przebierającym lokalne panny, a dumny obywatel socjalistycznej ojczyzny w konfrontacji finansowej mógł co najwyżej walczyć uniżoną przymilnością z podobnymi do siebie o pozycję pucybuta lub kelnera i zawrotny napiwek w postaci kilku prawdziwych dolarów. Wciąż dobrze pamiętam polską młodzież żebrzącą u niemieckich wycieczek w socjalistycznym Krakowie o jednorazowy długopis… . ● „W Krakowie na ulicach pojawiły się autobusy, w których brakujące szyby zastąpiono solidną, cynkowaną blachą.” — „Tygodnik Mazowsze” nr 78, 1984. ● „Milicja warszawska rozpędziła uczestników happeningu «Wielkie Żarcie» 29 XI pod domami «Centrum». Mimo wichury i ulewy przyszły tłumy młodzieży. Milicjanci legitymowali każdego, kto trzymał w ręku cokolwiek nadającego się do jedzenia.” — „Tygodnik Mazowsze” nr 273, 1988. . . . ▌▌„Zaniżanie samooceny narodu podbitego […] należy do stałego repertuaru wszystkich imperiów”. I tu właśnie wchodzimy w okres III RP — socjalizm i totalna władza urzędników nad gospodarką, które doprowadziły do równie absolutnego bankructwa Polski, Polaków, upadku gospodarczego, społecznego i psychicznego stały się jednocześnie powodem całkowitej bezbronności względem zachodnich interesów, które bardzo tanio, praktycznie za drobne kwoty mogły kupić absolutnie wszystko: kupować gospodarkę, kupować media (== sterować myśleniem milionów Polaków), kupować całe siatki autorytetów moralnych, siatki agentów oraz kupować ich dysponentów, kupować kompromaty, kupować wyroki niezależnych sądów (== totalna bezkarność), kupować partie polityczne, kupować ustawy i politykę obronną. Zewnętrzne przejęcie tych aktywów pozwoliło m.in. uruchomić zjawiska znane jako „pedagogika wstydu” i „przemysł pogardy”. W stosunku do skali zubożenia Polaków przez ich socjalistyczną ojczyznę za naprawdę drobne kwoty zachodnie interesy — np. za pomocą fundacji i „wspierania demokracji” — mogły wręcz wychowywać sobie całe pokolenie politycznych mentalnych niewolników („urodzonych w niewoli, okutych w powiciu”) — sprawujących zewnętrzne znamiona władzy zniewolonych kolonialnym myśleniem już na etapie kształtowania postaw, a dodatkowo uzależnionych finansowo i dostarczających osobistych kompromatów swoim dysponentom. Jeśli ktoś już na starcie konkuruje politycznie na równi jedynie dzięki finansowemu wsparciu z zagranicy oraz dyskretnym wpływom sterowanej przez te ośrodki agentury, to czyż będzie miał szansę, a nawet w ogóle chęć, by kiedykolwiek wszystko postawić na jedną kartę i prowadzić własną niezależną politykę już bez tego wsparcia? (A ściślej biorąc — od tej pory mając już aktywnego wroga w całym dotychczasowym wsparciu — po przekręceniu wajchy przez Grupę Trzymającą Władzę). Historyczne uzależnienie zachodniej lewicy od wsparcia totalitarnego reżimu w Moskwie pokazuje, że nie, przenigdy — dzięki metodzie wprowadzania od młodości zależność się powiela w kolejnych pokoleniach. . . . ▌▌Rozwiązanie jest jasne, proste i oczywiste, choć wiadomo — niełatwe. Rozwiązaniem naszych problemów jest zapewnić Polakom maksimum wolności: maksimum demokracji — wolności słowa i wolności wyboru — oraz maksimum wolnorynkowej gospodarki (przynajmniej wewnętrznie) — odpowiednika demokracji w gospodarce. Oznacza to m.in. zwalczanie wpływu jakichkolwiek obcych interesów: niemieckich, rosyjskich, izraelskich, brukselskich…, zwalczanie wpływów zdradzieckiej lewicy (islamizacja Polski — eksterminacja etniczna / ludobójstwo etniczne [vide: Wikipedia]) skłonności do wschodniego autorytaryzmu, biurokracji, władzy urzędników nad gospodarką, socjalizmu (== biedy, marazmu, bierności, zacofania, niszczenia kapitału finansowego, społecznego i kulturowego), niewolenia umysłów (np. wiarą w księżycową ekonomię — chociażby statystyczne zwidy keynesizmu), cenzury Internetu, lewicowego totalitaryzmu. . . . ▌▌Jednym z największych dylematów przynoszącej rozwój gospodarczy i społeczny demokracji jest pogodzić demokrację z eksperckością u władzy — wbrew powszechnym odczuciom historia wielokrotnie przynosiła system władzy zbliżony do demokracji bezpośredniej (np. z chwilą udanego wybuchu społecznego) i za każdym razem demokracja bezpośrednia przynosiła klęskę i okazywała się jedynie stanem przejściowym do innej formy rządów: albo pod postacią władzy niewielkiej grupy uzurpatorów — rządzących wprost lub za sceniczną dekoracją malowanej demokracji (np. ZSRR), albo w postaci objęcia faktycznej władzy przez możnych sąsiadów i kulturową, etniczną lub fizyczną eksterminację dotychczasowych gospodarzy (np. I RP). Dlatego, choć w ramach rozwoju demokracji należy jak najgłębiej popierać idee referendów (np. Szwajcaria), to nie można wkładać bezpośredniej władzy w formę referendów, które nb. szybko przyniosłyby zupełnie sprzeczne ze sobą wyniki, np. dochód gwarantowany dla każdego, ale likwidacja podatków, ale mnożenie władzy urzędów bazującej na zaszczepionej przez socjalistyczną szkołę i socjalistyczne media wierze w dobre krasnoludki zwane urzędnikami, które za zupełną darmochę nieba przychylą: zbudują, zaopiekują, bez konieczności jakiegokolwiek proszenia się i bez oglądania się na groźbę utraty życia i bezpieczeństwo własnej rodziny zwalczą wszelkie nieprawidłowości, bez niczyjej pomocy zarobią dla nas fortunę, a ze wspólnych pieniędzy nawet złotówki nie uszczkną. . Jak zatem pogodzić wolność Polaków do decydowania o własnym państwie i jego sprawach wewnątrz i na zewnątrz z rządami ekspertów? Potrzebny jest system nowy, najlepiej wykorzystujący nowe czasy i nowe możliwości — w efekcie gwarantowany turborozwój na pozycje światowego lidera. Np. nie będzie mądrzejszej demokracji w Polsce bez demokratycznej wymiany wyborców na znacznie mądrzejszych, co pozwala osiągnąć System Elektorski — normalne wybory co 4 lata, ale najpierw jedynie elektorów — spośród znanych sobie najmądrzejszych, odnoszących największe i w pełni zasłużone sukcesy osobiste najbliższych sąsiadów [== już na starcie całkowita eliminacja wpływu głosów jakiejkolwiek patologii — społecznej, ale także tej medialnej]. I dopiero ci elektorzy dokonują nie tylko ostatecznych wyborów władz w Polsce, ale skoro już tacy dobrzy — to również odwołań w głosowaniach obecnie w pełni bezkarnych skompromitowanych urzędników, gdzie długie łańcuchy urzędniczej podległości oznaczają urzędnicze latyfundia, całkowitą niesterowność i bezkarność nawet w obliczu dowodów przestępstw. . Inne rozwiązanie (z możliwością połączenia), to fantastyczne możliwości wzrostu efektywności ustroju demokratycznego jakie przynoszą nowe technologie — kto je wprowadzi, ten miażdżąco wygrywa rywalizację i to w skali światowej. Wyobraźmy sobie np. koniec z głosowaniem na niewiele mówiące nazwiska lokalnych polityków, ale na ich faktyczne decyzje! — czy rzeczywiście głosowali zgodnie z naszym interesem, czy tylko zagraniczne media roztaczały jedynie piękne miraże, a w ich głosowaniach sprawy szły całkiem w przeciwną stronę? Dziś już możliwa jest prosta aplikacja (do wyboru przez użytkowników wg ich gustów — open source bazujący na jednolitych danych), która będzie łączyć sposób wszystkich głosowań wszystkich parlamentarzystów/radnych z przyznanymi przez samego wyborcę wagami wybranych głosowań oraz decyzją dla każdego głosowania uznaną za pożądaną (czyli automatycznie odpowiednio duże punkty ujemne za każdą decyzję odwrotną oraz każdy brak głosowania, jeśli tylko także ją wspierał). W jednej chwili zamiast emocjonalnych szantaży wirtualnej rzeczywistości roztaczanej przez podporządkowane media (a już szczególnie regularnej histerii rozpętywanej w trakcie kampanii wyborczej!) każdy wyborca otrzymuje jednoznaczny wynik — na ile parlamentarzyści ostatniej kadencji faktycznie realizowali jego interesy — i to określane już post factum, a więc kiedy podjęte decyzje zaczęły przynosić przynajmniej swoje pierwsze, np. zatrute owoce. Ocena dotychczasowych głosowań (np. co dwa lata) i wszystko naraz staje się jasne — ta połowa parlamentarzystów/radnych głosowała przeciw polskim interesom — dostaje solidnego kopa z słodkiego dolce vita na koszt Polaków bez prawa do startowania w najbliższych wyborach uzupełniających brakującej połówki. Po dwóch latach — znów wywalenie połowy NAJGORZEJ realizującej interesy Polaków. Warto zwrócić uwagę, że w tym modelu głosujący zgodnie z najlepszym interesem Polaków zostają zwolnieni z konieczności tracenia czasu, sił i zbierania lewych zagranicznych funduszy na kolejna oderwaną od realiów kampanię wyborczą — oni nie zawracają sobie tym głowy, skoro i tak są najlepsi w tym, w czym powinni — w realizacji polskich interesów! Cóż za przemożny sygnał dla wybrańców narodu: czy jesteś za rządem, czy przeciw — przed każdym głosowaniem dobrze się zastanów, gdzie leży najlepszy interes Polaków, bo inaczej… nawet szef partii czy niemieckiej Komisji Europejskiej nic tu nie pomoże! Jak koresponduje z tym obecny model, gdy parlamentarzyści przypominają sobie o potrzebach wyborców jedynie w kampanii przed wyborami? . Wszystkie te działania mogą być dla bezpieczeństwa szyfrowane, sprawdzane sumy kontrolne SHA256 przed przekłamaniami, drukowane, używane jako ściąga w głosowaniu / głos papierowy / głos internetowy / kod QR/paskowy — jedynie wyobraźnia ogranicza dalsze efektywne zastosowania nowych możliwości.
pb
25.11.2018 16:04
Polecam Panu mój długi tekst o Filipinach... Egzotycznie, ale całkiem sporo punktów zbieżnych z tym co opisano powyżej. https://tygodnik.tvp.pl/39717237/prezydent-na-wojnie-z-narkotykami-kosciolem-i-ameryka-potrzebuje-pieniedzy-na-buty-motocykle-i-dziewczyny?fbclid=IwAR0so3H3GCbKCDSwTu2T11FHBhuQWkYIPCeI51g1PSK4lT0ZeUnanKi2_OY

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wszystkie opinie są własnością piszących. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy wulgarnych lub nawołujących do nienawiści.

Wyszukiwarka

Reklama

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.